واق واق های بی مورد سگ

واق واق سگ به صدای آسانسور، صدای پای غریبه ها و هر صدایی خارج از منزل ، واق واق به گربه و غریبه ها ، واق واق برای رسیدن به هر خواسته ای ، از مثال های واق واق های بی مورد هستن که برای اصلاح این رفتار سگتون باید حتما اقدامات مهمی انجام بدین.

5
رایگان!